Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (απολογιστικό)_26.06.2008

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (απολογιστικό)_26.06.2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 19/07/2007 και σε υλοποίηση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της 29/06/2007 για απόκτηση ιδίων μετοχών, για το χρονικό διάστημα από 01/11/2007 έως και 27/06/2008 αποκτήθηκαν συνολικά οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (8.460) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης τρία ευρώ και επτά λεπτά (3,07) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).


Επίσης, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία μέχρι και την 27/06/2008 κατέχει συνολικά τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα επτά (347.597) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (2,36) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,15% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).