Δελτίο τύπου Γενικής Συνέλευσης 27-06-08

Δελτίο τύπου Γενικής Συνέλευσης 27-06-08

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΥΦΟΡΙΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα του 2007, τα εξαιρετικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2008, η βεβαιότητα ότι και τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου θα είναι εξ ίσου θεαματικά με αυτά του πρώτου και η αισιοδοξία για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών κατά το υπόλοιπο του έτους, οδήγησαν στο να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σε κλίμα ευφορίας.


Κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2007, επισημάνθηκε η υπέρβαση του ορίου των 200 εκ. ευρώ όσον αφορά στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος κατά το 2007 διαμορφώθηκε σε 210 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 18% έναντι των 178 εκ. ευρώ του 2006.


Ως προς τα καθαρά αποτελέσματα σημειώθηκε ότι αυτά υπολείφθηκαν, όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, των αντιστοίχων του 2006, δεδομένου ότι η χρονιά εκείνη ήταν εξαιρετική για την αγορά του χάλυβα και τα αποτελέσματά της υπήρξαν τα υψηλότερα στη μέχρι σήμερα ιστορία του Ομίλου. Παρά ταύτα, τα αποτελέσματα του 2007 διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκ. ευρώ έναντι 6,5 εκ. ευρώ το 2006.


Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο α΄ τρίμηνο του 2008, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα τρίμηνα της ιστορίας του Ομίλου, από πλευράς αποτελεσμάτων.


Συγκεκριμένα, τα βασικότερα μεγέθη του Ομίλου, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως εξής:


Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 15,5% έναντι του αντιστοίχου περυσινού χρονικού διαστήματος ανερχόμενος σε 63,3 εκ. ευρώ από 54,8 εκ. ευρώ.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το α΄ τρίμηνο του 2008 σε 6,3 εκ. ευρώ έναντι 5,1 εκ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,5%.


Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% έναντι των 2,7 εκ. ευρώ του α΄ τριμήνου του 2007.


Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκ. ευρώ έναντι 1,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 67%.


Πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2007, με το οποίο συγκρίνονται τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008, υπήρξε ένα επίσης πολύ καλό τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης είναι πολύ καλύτερα από αυτό που δείχνει η αναγκαστική αυτή σύγκριση.


Αναφερόμενος στις συνθήκες της αγοράς, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής κατά την τρέχουσα χρήση και όπως πιθανολογείται ότι θα εξελιχθούν έως το τέλος του χρόνου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάνος Μπήτρος, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, τόνισε ότι η αγορά χάλυβα διεθνώς διέρχεται περίοδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο. «Οι ταχύτατοι ρυθμοί ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών», είπε ο κ. Μπήτρος, «έχουν οδηγήσει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο των τιμών. Η άνοδος αυτή διευρύνει τα περιθώρια κέρδους των κρίκων της αλυσίδας παραγωγής – διανομής και ιδιαιτέρως εκείνων, που είναι εκ της φύσης της δραστηριότητάς τους υποχρεωμένοι να κρατούν υψηλά αποθέματα, όπως η εταιρεία μας. Αυτή είναι η βασική αιτία των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου και η διατήρηση των ίδιων συνθηκών μέχρι σήμερα προδικάζει ανάλογα αποτελέσματα και κατά το β΄ τρίμηνο (άλλωστε τα αποτελέσματα του πενταμήνου ήταν ήδη υπερδιπλάσια αυτών του α΄ τριμήνου). Εάν δε η κατάσταση αυτή συνεχιστεί -έστω και με ομαλότερους και βραδύτερους ρυθμούς- μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπουν πολλοί αναλυτές, το 2008 θα αποτελέσει ιστορική χρονιά για τα αποτελέσματα του Ομίλου».


Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Μπήτρος αναφέρθηκε σε θέματα οργάνωσης και στρατηγικής του Ομίλου επισημαίνοντας ότι αυτήν την περίοδο η διοικητική ομάδα επεξεργάζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας. «Μετά την περίοδο επέκτασης 1999-2001, περάσαμε μια αναπόφευκτη φάση προσαρμογής, η οποία ολοκληρώθηκε με κινήσεις δομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η σημαντικότερη των οποίων ήταν η συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του. Στόχος μας ήταν η απλούστευση της δομής του Ομίλου, η εκμετάλλευση συνεργιών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Επιμείναμε, επίσης, στη βελτιστοποίηση της δομής, της οργάνωσης και της λειτουργίας των πωλήσεων, project, που απέδωσε σημαντικά χειροπιαστά αποτελέσματα όσον αφορά στη θέση μας στην αγορά. Σήμερα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με θέματα βελτιστοποίησης της διαχείρισης και μείωσης του κόστους, η έμφαση, όμως, δίδεται στην προετοιμασία των νέων αναπτυξιακών μας πρωτοβουλιών», κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.


Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008, στην έδρα της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής με τη συμμετοχή μετόχων, που εκπροσωπούσαν το 75% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου.


Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας μια μερισματική απόδοση της τάξης του 3,8%. Η διανομή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25.07.2008 και το δικαίωμα θα αποκοπεί στο τέλος της συνεδρίασης της 16.07.2008.


Τέλος, η Γ.Σ. εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, η σύνθεση του οποίου είναι η ακόλουθη:


Μπήτρος Παναγιώτης

Μπήτρου Πελαγία

Μπήτρος Ιωάννης

Μπήτρου Λήδα

Μπήτρος Γεώργιος

Καλαβρός Κωνσταντίνος

Καστρινάκης Κωνσταντίνος

Παλαιολόγος Τηλέμαχος