Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας_Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου_17.06.2008

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας_Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου_17.06.2008

Σε συνέχεια των από 11.12.2007 και 05.06.2008 ανακοινώσεων της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» προς το επενδυτικό κοινό και σύμφωνα με τις από 17.06.2008 ενημερώσεις που έλαβε η Εταιρεία από τους μετόχους της που αναφέρονται παρακάτω, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:


1. Το ποσοστό συμμετοχής της μετόχου European Steel S.A. επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από διάθεση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της) που έλαβε χώρα την 13.06.2008, μηδενίστηκε και η ανωτέρω μέτοχος δεν διατηρεί πλέον συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε η ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 31,0935% που αντιστοιχούσε σε 5.034.027 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.


2. Tο ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Παναγιώτη Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της) που έλαβε χώρα την 13.06.2008 ανήλθε σε ποσοστό 23,2669%, που αντιστοιχεί σε 3.766.910 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 9,2959% που αντιστοιχούσε σε 1.504.999 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.


3. Το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Ιωάννη Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της) που έλαβε χώρα την 13.06.2008 ανήλθε σε ποσοστό 25,6889%, που αντιστοιχεί σε 4.159.037 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε ο ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 17,5211% που αντιστοιχούσε σε 2.836.671 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.


4. Το ποσοστό συμμετοχής της μετόχου κ. Πελαγίας Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της) που έλαβε χώρα την 13.06.2008 ανήλθε σε ποσοστό 15,2646%, που αντιστοιχεί σε 2.471.343 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που κατείχε η ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 9,3821% που αντιστοιχούσε σε 1.518.960 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.


5. Το ποσοστό συμμετοχής της μετόχου κ. Λήδας Μπήτρου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά από απόκτηση δικαιωμάτων (αυτούσια διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας European Steel S.A. προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι -beneficial owners των μετοχών της) που έλαβε χώρα την 13.06.2008 ανήλθε σε ποσοστό 10,0292%, που αντιστοιχεί σε 1.623.733 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατείχε η ανωτέρω μέτοχος πριν τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 6,2476% που αντιστοιχούσε σε 1.011.486 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.