Ανακοίνωση βάσει άρθρου 10 Ν.3340/2005 και άρθ. 3 & 21 N. 3556/2007_04.06.2008

Ανακοίνωση βάσει άρθρου 10 Ν.3340/2005 και άρθ. 3 & 21 N. 3556/2007_04.06.2008

Σε συνέχεια της από 11.12.2007 ανακοίνωσης της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» προς το επενδυτικό κοινό, η εταιρία ενημερώνει ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε από τον Εκκαθαριστή της μετόχου της, ανωνύμου εταιρίας European Steel S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, και από τους μετόχους της Παναγιώτη Μπήτρο, Ιωάννη Μπήτρο, Πελαγία Μπήτρου και Λήδα Μπήτρου, αποφασίστηκε η αυτούσια διανομή σε είδος του προϊόντος της εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρίας προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί δικαιούχοι (beneficial owners) των μετοχών της υπό εκκαθάριση ανωτέρω εταιρίας, Παναγιώτη Μπήτρο, Ιωάννη Μπήτρο, Πελαγία Μπήτρου και Λήδα Μπήτρου, σύμφωνα με τους ενδιάμεσους λογαριασμούς της υπό εκκαθάριση εταιρίας για την περίοδο που έληξε την 11 Απριλίου 2008.


Ειδικότερα, η υπό εκκαθάριση εταιρία European Steel S.A. θα μεταβιβάσει, λόγω αυτούσιας διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης, τον συνολικό αριθμό των 5.034.027 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. που έχει στην κυριότητά της, σε καθέναν από τους τελικούς δικαιούχους της ως εξής:


  • στον κ. Παναγιώτη Μπήτρο, 2.261.911 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
  • στον κ. Ιωάννη Μπήτρο 1.207.486 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
  • στην κ. Πελαγία Μπήτρου 952.383 κοινές ονομαστικές μετοχές, και
  • στην κ. Λήδα Μπήτρου 612.247 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι ως άνω μεταβιβάσεις της εταιρίας European Steel S.A. προς τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα λάβουν χώρα με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων «μεταβίβασης μετοχών λόγω αυτούσιας διανομής» στα πλαίσια της εκκαθάρισης της ανωτέρω εταιρίας.