Ανακοίνωση – Διευκρινίσεις επί των οικον. καταστάσεων Α’ τριμήνου 2008_29.05.2008

Ανακοίνωση – Διευκρινίσεις επί των οικον. καταστάσεων Α’ τριμήνου 2008_29.05.2008

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Α΄ τριμήνου 2008, που δημοσιεύτηκαν στις 22 Μαρτίου 2008 στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, και την διατύπωση των δημοσιευθέντων στοιχείων σε απόλυτη συμφωνία με την απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παραθέτουμε τις εξής διευκρινήσεις:

 

1. Οι γενικές πληροφορίες για τον εκδότη διατυπώνονται ως ακολούθως:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

 

2. Στον πίνακα των στοιχείων της επιχείρησης εκ παραδρομής ανεφέρθη ως εποπτεύουσα αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

3. Στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου δεν απαιτείται για την περίπτωση του Ομίλου μας η αναφορά “από συνεχιζόμενες δραστηριότητες” στα κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους.

 

4. Για πληρέστερη εικόνα παρατίθεται ολόκληρο το αναδιατυπωμένο κείμενο των προσθέτων στοιχείων και πληροφοριών με την ένδειξη 1, 2, 4 και 6.

                               1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Α΄ τριμήνου 2008 παρατίθενται αναλυτικά στις σημειώσεις 1 και 7 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

                              2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται στην σημείωση 19 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων.

5. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31.03.2008 ανέρχεται για ολόκληρο τον Όμιλο σε 399.799,35 € και αφορά αποκλειστικά επίδικη διαφορά παρελθόντος για την μητρική εταιρεία. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου την 31.03.2008 ανέρχεται σε 742.974,00 € και 0 για την μητρική εταιρεία. Δεν υπάρχουν λοιπές προβλέψεις που να έχουν σχηματισθεί την 31.03.2008 ούτε σε επίπεδο Ομίλου ούτε σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. (αναφορά για το σύνολο των προβλέψεων στη σημείωση 17 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων).

 

6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Εταιρεία Όμιλος
α) Έσοδα 0,00 0,00
β) Έξοδα 0,00 0,00
γ) Απαιτήσεις 82.560,30 86.705,70
δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 168.998,91 360.321,45
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00