Ανακοίνωση παύσης συγχώνευσης_28.12.2006

Ανακοίνωση παύσης συγχώνευσης_28.12.2006

Σε συνέχεια (α) της από 22ης Δεκεμβρίου 2005 ανακοίνωσης περί των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδεδεμένων εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας με ενιαία απορρόφηση, υπό τον κ.ν. 2190/1920 και το ν. 2166/1993, από την πρώτη εταιρεία, βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφωμένων εταιρειών με ημερομηνία 31.12.2005, και (β) της από 08ης Μαϊου 2006 ανακοίνωσης περί εξόδου εκ της διαδικασίας συγχώνευσης της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., σήμερα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:


Λόγω νεωτέρων εξελίξεων (π.χ. εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ), οι οποίες καθιστούν δυνατή την επανεξέταση της δομής του Ομίλου, ιδιαιτέρως εις ότι αφορά στην εταιρική αυτοτέλεια των επί μέρους κλάδων δραστηριότητας, αλλά και εν όψει νέων προοπτικών, οι οποίες καθιστούν την ως άνω επανεξέταση αναγκαία, αποφασίσθηκε όπως ματαιωθεί η εν εξελίξει διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ των συμμετεχουσών σε αυτήν εταιρειών και αναβληθεί για το προσεχές μέλλον η περί τούτου λήψη οριστικών αποφάσεων.


Υπενθυμίζεται, κατά τα λοιπά, ότι η παραλλήλως ισχύουσα διαδικασία συγχώνευσης των συνδεδεμένων εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε και ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, υπό το ν. 2166/1993, συνεχίζεται κανονικώς και αναμένεται η εγκριτική περί τούτου απόφαση των αρμοδίων αρχών.