Ανακοίνωση (08.02.2008) αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2006 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Ανακοίνωση (08.02.2008) αποτελέσματος φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2006 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Σε εφαρμογή του άρθρου 276, εδ.xii, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 – 2006 για πάσης φύσης φορολογικά αντικείμενα της θυγατρικής εταιρείας «Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε». Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 284.026,00 € οι οποίοι δεν θα βαρύνουν τα αποτελέσματα παρελθουσών χρήσεων ή της παρούσας χρήσης καθώς η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει στη χρήση του 2006 σχετική πρόβλεψη ύψους 300.000,00 €.