Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ_07.01.2008

Ανακοίνωση: Ολοκλήρωση διαδικασίας συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ_07.01.2008

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί ότι περαιώθηκε η διαδικασία συγχωνεύσεως των θυγατρικών της εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι’ απορροφήσεως της δεύτερης υπό της πρώτης εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατόπιν της εγκρίσεως του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίες συνεδρίασαν προς τούτο την 30η Νοεμβρίου του έτους 2007, υπεγράφη από τους νόμιμους εκπροσώπους των συγχωνευομένων εταιρειών η υπ’ αριθμόν 40082/18-12-2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Εμμανουήλ Βασιλικάκη περί καταρτίσεως της συγχωνεύσεως. Η εν λόγω πράξη, καθώς και άπαντα τα λοιπά σχετικά κατά νόμον έγγραφα, υπεβλήθησαν στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο, δια της υπ’ αριθμόν Κ2-18278/21-12-2007 Αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ενέκρινε την συγχώνευση των ως άνω εταιρειών. Η σχετική εγκριτική απόφαση καταχωρήθηκε την 31/12/2007 στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών των Νομαρχιών, στις οποίες υπάγονται οι συγχωνευόμενες εταιρείες, ήτοι της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής για την εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώσα εταιρεία) και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενη εταιρεία), σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 6176/31-12-2007 και 17/18805/31-12-2007 Ανακοινώσεις του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την δεύτερη των ως άνω ανακοινώσεων, η απορροφώμενη εταιρεία, από της ημερομηνίας αυτής (31/12/2007), διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.