Ανακοίνωση βάσει άρθρου 10 Ν.3340/05 & ΑΡΘΡΩΝ 3 & 21 Ν.3556/07_10.12.2007

Ανακοίνωση βάσει άρθρου 10 Ν.3340/05 & ΑΡΘΡΩΝ 3 & 21 Ν.3556/07_10.12.2007

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα: α) με το άρθρο 10 Ν.3340/2005 και την Απόφαση της ΕΚ 3/347/12.7.2005 και β) με τον Ν.3556/2007 {άρθρο 3, περιπτ. (ιστ) – (ββ) και άρθρο 21}, ανακοινώνει, σε σχέση με τον μέτοχό της, την εταιρεία «European Steel S.Α.», τα εξής:


Δυνάμει της από 7.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «European Steel S.A.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο (10, rue Sainte Zithe), αποφασίσθηκε η λύση της ανωτέρω εταιρείας και η θέση αυτής υπό εκκαθάριση. Εκκαθαριστής της εταιρείας ορίστηκε ο κ. Didier Mc Gaw, δικηγόρος, κάτοικος Λουξεμβούργου (95, rue Eremsinde, L-1469 Luxembourg), o oποίος μπορεί να ενεργεί ο,τιδήποτε χρειάζεται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης της εταιρείας.


Η απόφαση της λύσης και της εκκαθάρισης της εταιρείας ελήφθη κατά την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση από τον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας European Steel S.A., την εταιρεία «KERMON Capital INC», η οποία εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola) και τηρεί το σύνολο των 1.480 ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας European Steel S.A. στο όνομά της και για λογαριασμό των: Παναγιώτη Μπήτρου του Ιωάννη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 44,93% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας European Steel S.A., Ιωάννη Μπήτρου του Παναγιώτη, ο οποίος κατέχει ποσοστό 23,99% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας European Steel S.A., Πελαγίας Μπήτρου συζ. Παναγιώτη, η οποία κατέχει ποσοστό 18,92% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας European Steel S.A., και Λήδας Μπήτρου του Παναγιώτη, η οποία κατέχει ποσοστό 12,16% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας European Steel S.A.


Με το πέρας της διαδικασίας της εκκαθάρισης, οι μετοχές της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., που κατέχει η EUROPEAN STEEL S.A. (31,09%), θα αποδοθούν στα ως άνω φυσικά πρόσωπα αναλογικά της συμμετοχής τους στην EUROPEAN STEEL S.A.


Για την εταιρεία