Ανακοίνωση συγχώνευσης θυγατρικών – Έγκριση σχεδίου από τις Γ.Σ._29.11.2007

Ανακοίνωση συγχώνευσης θυγατρικών – Έγκριση σχεδίου από τις Γ.Σ._29.11.2007

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στα πλαίσια της εν εξελίξει συγχώνευσης των θυγατρικών της εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι’ απορροφήσεως της δεύτερης υπό της πρώτης εταιρείας, γνωστοποιεί ότι, την 30η Νοεμβρίου του έτους, συγκλήθηκαν και συνεδρίασαν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών, οι οποίες, σε κεχωρισμένες συνεδριάσεις αυτών, ενέκριναν, το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως (υπογραφέν ήδη από 7/9/2007 από τους εντεταλμένους πληρεξουσίους των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών), καθώς και την, ουσιωδώς ομοίου περιεχομένου, Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχωνεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δι’ απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετ’ ακρόαση των σχετικών πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, των λοιπών σχετικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, των κατ’ άρθρον 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεων και λοιπών συναφών δηλώσεων των Διοικητικών Συμβουλίων. Περαιτέρω αμφότερες οι ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις παρέσχον εξουσιοδότηση στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευομένων εταιρειών για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως περί συγχωνεύσεως και την διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δικαιοπραξίας ή δηλώσεως προς τον σκοπό ολοκληρώσεως της εν λόγω συγχωνεύσεως. Γίνεται μνεία ότι, λόγω της όμοιας μετοχικής συνθέσεως των συγχωνευομένων εταιρειών, οι ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις ενέκριναν και υπό τους ορισμούς του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, τα Σχεδία, Συμβάσεως και Πράξεως, Συγχωνεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δι’ απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Αμφότερες οι ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις ενέκριναν εν γένει τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων των συγχωνευομένων εταιρειών στα πλαίσια της ανωτέρω συγχωνεύσεως. Τέλος, ειδικώς για την απορροφώσα εταιρεία («ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσόν του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έκδοση και διανομή νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Όπως και στο δημοσιευθέν Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως αναφέρεται, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρείας, ύψους επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.477.500) Ευρώ, και, συνεπώς, θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (26.712.156) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα επτά  εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν τέσσερις (17.808.104) νέες, συνεπεία αντικαταστάσεως των παλαιών, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 Ευρώ) εκάστη.