Απολογιστικό πώλησης ιδίων μετοχών_31.10.2007

Απολογιστικό πώλησης ιδίων μετοχών_31.10.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ‘‘Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ‘‘ ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 05/07/2007 απόφασής του για πώληση κατ’ ανώτατο αριθμό εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά (614.137) ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2007 έως 31/10/2007 με κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής το ποσό των τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (4,30 €), η Εταιρεία στο προαναφερθέν διάστημα προέβη σε πώληση διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000) ιδίων μετοχών με τη μέθοδο της προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο) με τιμή πώλησης τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40 €) ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή κτήσης των προαναφερθέντων ιδίων μετοχών είναι δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2,34 €) ανά μετοχή.


Σήμερα η εταιρεία κατέχει τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (339.137) ίδιες μετοχές.