Ανακοίνωση βάσει ΑΡ. 27 Ν.3556/2007_30.10.2007

Ανακοίνωση βάσει ΑΡ. 27 Ν.3556/2007_30.10.2007

H Eταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε, βάσει του νόμου 3556/2007 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς τον σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 24.446.881,88 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.189.988 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,51 Ευρώ εκάστης. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Επιπρόσθετα η Εταιρεία στα πλαίσια των ως άνω νόμου και αποφάσεως αντίστοιχα, γνωστοποιεί εκ νέου τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και το ποσοστό εκάστου αυτών και ειδικότερα:


  1. Ο Μπήτρος Παναγιώτης του Ιωάννη κατέχει το 9,296% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
  2. Η Μπήτρου Πελαγία συζ. Παναγιώτη κατέχει το 9,382% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
  3. Ο Μπήτρος Ιωάννης του Παναγιώτη κατέχει το 17,521% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
  4. Η Μπήτρου Λήδα του Παναγιώτη κατέχει το 6,248% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
  5. Η European Steel SA κατέχει το 31,093% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, καθώς και το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bitros.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι κκ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210 – 5509000). Τέλος η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, ότι μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του Π.Δ. 51/1992, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.