Ανακοίνωση συγχώνευσης θυγατρικών_22.10.2007

Ανακοίνωση συγχώνευσης θυγατρικών_22.10.2007

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ αριθμός 100) και της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3/347/2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:


Στα πλαίσια της εν εξελίξει συγχωνεύσεως των θυγατρικών της εταιρειών, με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αριθμός 100) και «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εδρεύουσα στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, οδός Βεροίας αριθμός 100), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2, 69-70 και 72-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993, όπως ισχύουν, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 100%, δι’ απορροφήσεως της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία, ευρίσκονται στην διάθεση των οικείων μετόχων τα κατ’ άρθρον 73 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα έγγραφα και στοιχεία.