Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης_28.12.2006

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης_28.12.2006

Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος – Μπήτρος Αντισεισμικός Οπλισμός Σκυροδέματος


Η “ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε, κατ’ άρθρο 75 κ.ν. 2190/1920, η διαδικασία συγχώνευσης των μη εισηγμένων, θυγατρικών εταιρειών, “ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και “ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, με την καταχώρηση της οικείας εγκριτικής απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών εκάστης των συγχωνευομένων εταιρειών.