Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. 31.08.07

Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. 31.08.07

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 31/08/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Λεωφόρος ΝΑΤΟ αριθμός 100, Ασπρόπυργος Αττικής, και στην οποία επιτεύχθηκε απαρτία 73,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις που ελήφθησαν είναι τα εξής:


Θέμα πρώτο: Σύναψη ομολογιακού δανείου δια κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την σύναψη ομολογιακού δανείου δια κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιών συνολικού ύψους δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) Ευρώ με τον Όμιλο Τραπεζών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφισταμένου μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Το κατά τα ανωτέρω ομολογιακό δάνειο θα είναι διαρκείας επτά (7) ετών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε διαπραγμάτευση των λοιπών επί μέρους όρων της δανειακής συμβάσεως, κατά την κρίση του, καθώς και σε κατάρτιση και υπογραφή της συμβάσεως αυτής με την ως άνω τράπεζα.


Θέμα δεύτερο: Ανακοινώσεις και προτάσεις. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις ή προτάσεις.