Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Δ.Σ. 19/07/2007)_18/07/2007

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Δ.Σ. 19/07/2007)_18/07/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 19/07/2007 απόφασή του, και σε εφαρμογή τής από 29/06/2007 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων για την απόκτηση Ιδίων Μετοχών, κατά το χρονικό διάστημα από την 01/11/2007 έως την 27/06/2008 θα προβεί σε αγορές κατά ανώτατο ενός εκατομμυρίου τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα μίας (1.004.861) ιδίων μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 6,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με ανώτατη τιμή αγοράς εκάστης μετοχής έξι (6,00) Ευρώ και κατώτατη τρία Ευρώ (3,00), μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΙΓΜΑ – ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ και FORTIUS FINANCE ΑΧΕΠΕΥ.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ