Ανακοίνωση πώλησης ιδίων ΜΤΧ_05.07.2007

Ανακοίνωση πώλησης ιδίων ΜΤΧ_05.07.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ‘‘Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ‘‘ ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 05/07/2007 απόφασής του και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και του άρθρου 291 του Κανονισμού του ΧΑ, η Εταιρεία προτίθεται κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2007 έως 31/10/2007, να πωλήσει κατ’ ανώτατο αριθμό εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (614.137) ίδιες μετοχές της, αποκτηθείσες κατά το διάστημα από 11/07/2005 έως 27/06/2007, με κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής το ποσό των τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (4,30 €).