Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2006_28.06.2007

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2006_28.06.2007

Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε» ανακοινώνει, κατ’ άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τής 29ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε πέντε λεπτά (0,05) του Ευρώ ανά μετοχή.


Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 11 Ιουλίου 2007.


Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.


Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:


  1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
  3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι και την 30 Απριλίου 2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.


Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30 Απριλίου 2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» στη διεύθυνση Λεωφ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5509000.


Σημειώνεται ότι, τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν από τους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας εντός της επόμενης πενταετίας (έως την 31 Δεκεμβρίου 2012) παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (κα Αναστασία Βρόντου, Λ.Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5509000).