Δελτίο τύπου_28.06.2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει το Δελτίο Τύπου που αποστάλθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με θέμα τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2007:


Σήμερα, Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. στην έδρα της, στον Ασπρόπυργο Αττικής.


Η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 74,78% του μετοχικού κεφαλαίου, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.


Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Η διανομή θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2007 και το δικαίωμα θα αποκοπεί την 12.07.2007.


Εξ άλλου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς εκ μέρους της εταιρείας ιδίων μετοχών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 6,21% του συνόλου, σε τιμές μεταξύ 3 και 6 ευρώ.


Κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2006, τονίσθηκε ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά την παρελθούσα χρήση όχι μόνον υπερακόντισαν τα αντίστοιχα του 2005 αλλά ξεπέρασαν ακόμη και αυτά του 2004, έτους, που είχε χαρακτηρισθεί ιστορικό και ανεπανάληπτο για την παγκόσμια αγορά χάλυβα.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2006 ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της εξηντάχρονης ιστορίας της εταιρείας, υπερβαίνοντας προ φόρων τα 10 εκ. ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ σημείωσε, επίσης, και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, προσεγγίζοντας τα 180 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2006 διαμορφώθηκε σε 178 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 26% έναντι των 142 εκ. ευρώ του 2005.

Το μικτό κέρδος, ανήλθε σε 28,0 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 54%, ενώ ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 2,9 μονάδες και διαμορφώθηκε σε 15,7% έναντι 12,8% το 2005.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 17,2 εκ. ευρώ το 2006 από 7,3 εκ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 136%.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκ. ευρώ έναντι 2,0 εκ. ευρώ του 2005, καταγράφοντας θεαματική αύξηση της τάξεως του 414%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 6,25 εκ. ευρώ έναντι  1,45 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 331%.Αναφερόμενος στις συνθήκες της αγοράς, όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής κατά την τρέχουσα χρήση και όπως πιθανολογείται ότι θα εξελιχθούν έως το τέλος του χρόνου,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάνος Μπήτρος, απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση, τόνισε ότι, παρά την επιφυλακτικότητα, που χαρακτήριζε τις αρχικές προβλέψεις,  η χρονιά ξεκίνησε με την αγορά να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη του αναμενομένου.

«Η οικονομική δραστηριότητα», είπε ο κ. Μπήτρος, «τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στις αναπτυσσόμενο κόσμο, δείχνει να κινείται σε επίπεδα, που διατηρούν έντονη τη ζήτηση χαλυβουργικών, ενώ, από την πλευρά της προσφοράς, οι παραγωγοί αποδεικνύουν ότι διαθέτουν και την ωριμότητα και τα ανακλαστικά, που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι δέουσες ισορροπίες.

Και στη χώρα μας, οι προοπτικές διατήρησης της ζήτησης σε ικανοποιητικά επίπεδα είναι ισχυρές. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει κάμψη, είναι, όμως, σημαντική η πιθανότητα ένα μεγάλο μέρος της κάμψης αυτής να αντισταθμιστεί από τα δημόσια έργα. Επιπλέον, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, που καταγράφουν οι σχετικές μετρήσεις, αλλά και η επικείμενη ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε επιτάχυνση των επενδύσεων, που αποτελούν ένα σημαντικό τροφοδότη της κατανάλωσης χαλυβουργικών.

Η διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς αλλά και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της διοίκησης έχουν ήδη αποτυπωθεί στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του τρέχοντος έτους. Όπως γνωρίζετε, το πρώτο τρίμηνο του έτους ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 59% έναντι του αντιστοίχου χρονικού διαστήματος του 2006 ανερχόμενος σε 55 εκ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 2,7 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 157% έναντι του 1 εκ. ευρώ του Α΄Τριμήνου του 2006.

Οι ίδιες τάσεις αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα του πενταμήνου, αλλά η παρατηρούμενη από τα τέλη του πρώτου τριμήνου σχετική χαλάρωση των τιμών, η οποία έχει δημιουργήσει και μία τάση αποκλιμάκωσης των αποθεμάτων σε όλη την αλυσίδα και, ως εκ τούτου, περιορισμού της φαινομένης κατανάλωσης, αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Πάντως, υπό την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης των προσδοκιών για ανάκαμψη της αγοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα του συνόλου της τρέχουσας χρήσης αναμένονται αρκούντως ικανοποιητικά», κατέληξε ο Πρόεδρος του Ομίλου.


Επίσης, ο κ. Μπήτρος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Διοίκησης για την ουσιαστική αναδιάρθρωση του Ομίλου στην κατεύθυνση της συγκέντρωσης και της δημιουργίας νέων επιχειρησιακών δομών για κάθε μία από τις ομιλικές δραστηριότητες,  με στόχο τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας με εκμετάλλευση συνεργιών και επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αυτή ολοκληρώθηκε εντός του 2006 η συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ και της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Ακολουθεί, εντός του τρέχοντος έτους, με ισολογισμό μετασχηματισμού 30.06.2007, η συγχώνευση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ. Ήδη έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων.

Τέλος, ο κ. Μπήτρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των σταθερών εσόδων του Ομίλου και εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ευκαιριών, που ανακύπτουν, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ έχουν υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία συνολικής ισχύος τεσσάρων, περίπου, μεγαβάτ. Το προϋπολογιζόμενο ύψος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκ. ευρώ.