Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων_28.06.2007

Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων_28.06.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τηv 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Λεωφόρο ΝΑΤΟ αριθμός 100, Ασπρόπυργος Αττικής, και στη οποία επιτεύχθηκε απαρτία 74,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις που ελήφθησαν είναι τα εξής:

Πρώτο και δεύτερο θέμα: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2006 έως 31/12/2006, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2006 έως 31/12/2006. Η Γεvική Συvέλευση ενέκρινε παμψηφεί τηv έκθεση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου, τις υπoβληθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2006 έως 31/12/2006 χωρίς vα επιφέρει καμία τρoπoπoίηση επ’ αυτών.

Τρίτο θέμα: Πρόταση για καταβολή μερίσματος 0,05 (πέντε λεπτών) του Ευρώ ανά μετοχή με την διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων. Η Γεvική Συvέλευση ενέκρινε παμψηφεί τηv πρόταση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος και πιο συγκεκριμένα όρισε τα εξής: Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης 11 Ιουλίου 2007.

Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίζεται η Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα εισπράξεως μερίσματος.

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007 μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:


Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2007, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι και την 30 Απριλίου 2008 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30 Απριλίου 2008) η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» στη διεύθυνση Λεωφ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 5509000.

Σημειώνεται ότι, τα μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν από τους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας εντός της επόμενης πενταετίας (έως την 31η Δεκεμβρίου 2012) παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέταρτο θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσεως 2006. Η Γεvική Συvέλευση απήλλαξε παμψηφεί τα μέλη τoυ Δ.Σ. και τoυς ελεγκτές από κάθε ευθύvη απoζημιώσεως για την χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωvα με τo άρθρo 35 τoυ v. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, και τo καταστατικό της εταιρείας.

Πέμπτο θέμα: Απόφαση ακυρώσεως ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920. η γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε να μην συντελεσθεί η ακύρωση συνολικού αριθμού 614.137 ιδίων μετοχών, τις οποίες κατέχει η εταιρεία και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,79% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Έκτο θέμα: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2006 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007. Η Γεvική Συvέλευση ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβές τωv μελώv τoυ Δ.Σ. 232.200 Ευρώ και περαιτέρω προενέκρινε τις αμοιβές μελών Δ.Σ. για το έτος 2007 ορίζοντας κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 264.000 Ευρώ.

Έβδομο θέμα: Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2007. Η Γεvική Συvέλευση εξέλεξε παμψηφεί, για τov έλεγχo των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007, ως ελεγκτικό φoρέα τηv Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.», και «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και, συγκεκριμένα, τον κύριο Παναγιώτη Πρεβέντη του Βασιλείου με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14501 εκ του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωματικό αυτού τον κύριο Αθανάσιο Παπαποστόλου του Ιωάννη με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14341 εκ τoυ Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τηv αποσταλείσα εκ μέρους τους προσφορά στηv εταιρεία. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές τωv ανωτέρω ελεγκτών, όπως αυτές καθορίζονται στηv προσφορά τους, η οποία αναγνώσθηκε στην συνέλευση και αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε από τους ιδίους στο Εποπτικό Συμβούλιο τoυ Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Όγδοο θέμα: Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις παρ. 6-13 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 6,21%, ήτοι μέχρι του αριθμού του ενός εκατομμυρίου τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός (1.004.861) μετοχών. Ως ανώτερη τιμή ορίσθηκαν τα έξι (6,00) Ευρώ και ως κατώτερη τα τρία (3) Ευρώ ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές ορίστηκε από την 01/11/2007 έως την 27/06/2008.

Ένατο θέμα: Διάφορες Ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.