Ανακοίνωση αγορά ιδίων μετοχών (απολογιστικό)_27.06.2007

Ανακοίνωση αγορά ιδίων μετοχών (απολογιστικό)_27.06.2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 03/07/2006 και σε υλοποίηση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της 30/06/2006 για απόκτηση ιδίων μετοχών, για το χρονικό διάστημα από 11/07/2006 έως και 27/06/2007 αποκτήθηκαν συνολικά διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (200.633) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (2,72) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,24% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).


Επίσης, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία μέχρι και την 28/06/2007 κατέχει συνολικά εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (614.137) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2,34) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,79% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).