Ανακοίνωση συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ_27.06.2007

Ανακοίνωση συγχώνευσης ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ_27.06.2007

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ αριθμός 100) και της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3/347/2005 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:


Οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αριθμός 100) και «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εδρεύουσα στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, οδός Βεροίας αριθμός 100), στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά ποσοστό 100%, αποφάσισαν, δυνάμει κεχωρισμένων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, αμφότερες ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2007, την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ τους, ορίζοντας και αρμοδίους προς τούτο εκπροσώπους,  προκειμένου, εφ’ όσον επιτευχθεί συμφωνία, να δρομολογηθούν αμέσως οι κατά νόμον διαδικασίες συγχωνεύσεως αυτών, δι’ απορροφήσεως της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2, 69-70 και 72-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του νόμου 2166/1993, όπως ισχύουν, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφωμένης Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2007. Σχετικώς, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών παρείχαν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την σύνταξη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, το οποίο ακολούθως θα εισαχθεί προς έγκριση και υπογραφή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκάστης εταιρείας και θα υποβληθεί στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.