Ανακοίνωση: Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2018_06.12.2019

Ανακοίνωση: Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2018_06.12.2019

Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές  σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 του ν. 4174/2013 τόσο στην Εταιρεία όσο και στις θυγατρικές της, εξεδόθησαν  αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά  με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.