Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γ.Σ της 28/06/2019

Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γ.Σ της 28/06/2019

Ανακοίνωση

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2019

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2019 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2018.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, και απαλλάχθηκαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια εταιρική χρήση.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2019.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2019, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

5. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

Ασπρόπυργος, 01.07.2019

1Το Διοικητικό Συμβούλιο