Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών_18.06.2007

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών_18.06.2007

Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της απόφασης 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν είχαν κατατεθεί για αποϋλοποίηση και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από το διορισμένο να πράξει τη συγκεκριμένη εκποίηση μέλος του Χ.Α. Fortius Finance ΑΧΕΠΕΥ, την 18/06/2007 εκποιήθηκαν επτά χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (7.935) κοινές ενσώματες ονομαστικές μετοχές. Μετά την ανωτέρω εκποίηση, η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. κατέχει μόνο άϋλους τίτλους μετοχών.


Το καθαρό ποσό της εκποίησης (μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων) ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (32.642,70), το οποίο θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκποίησης.


Η εταιρεία θα ενημερώσει με έγγραφη επιστολή τους δικαιούχους μετόχους της για το αποτέλεσμα της εκποίησης και το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο για λογαριασμό τους καθώς και για τη διαδικασία, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προκειμένου να εισπράξουν το εν λόγω ποσό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ