Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_06.06.2019

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_06.06.2019

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 

Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 § 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 § ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000

 

_________________________________

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.     Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.

 

2.     Διάθεση κερδών.

 

3.     Έγκριση συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

 

4.     Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019.

 

5.     Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019.

 

6.     Τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

 

7.     Ανακοινώσεις και προτάσεις.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4548/2019, όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

 I.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.

 

Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23η Ιουνίου 2019 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2019. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.

 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης  βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτής.

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

II.     ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 128 του ν. 4548/2018)

 

Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρίας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 

 

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2019.

 

Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου  να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

 

(β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,

 

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

 

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ.

 

Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-5596346) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης  της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2019.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000).

 

III.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του ν. 4548/2018)

 

1)    Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

 

2)     Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

3)    Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

4)    Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρoφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.

 

IV.     ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018», θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000.

 

V.     ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018  θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr 

 

Ασπρόπυργος, 06 Ιουνίου 2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο