Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις_08.05.2019

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις_08.05.2019

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 8 Μαΐου 2019 Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της -κατά 100% θυγατρικής της- εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., της εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (αμφότερες οι Πιστούχοι), των βασικών μετόχων των Πιστούχων και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK ERGASIAS, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και HSBC FRANCE – Κατάστημα Αθηνών (οι Τράπεζες), με αντικείμενο τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των Πιστούχων, και συγκεκριμένα την απόσχιση από τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. του κλάδου εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων και την εισφορά του και απορρόφηση από τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (ο Εταιρικός Μετασχηματισμός), καθώς και τη συνεπακόλουθη συνολική αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Πιστούχων (η Αναχρηματοδότηση).


Σύμφωνα με το MoU, oι ως άνω συμβαλλόμενοι σε αυτό ανέλαβαν την υποχρέωση να εισέλθουν καλόπιστα σε διαπραγματεύσεις, με σκοπό να καταλήξουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στην οριστική επιχειρηματική συμφωνία για τους τελικούς όρους υλοποίησης του Εταιρικού Μετασχηματισμού, καθώς και στα οριστικά κείμενα των συμβάσεων της Αναχρηματοδότησης, επί τη βάσει των όρων που περιέχονται στην από 8 Μαΐου 2019 Πρόταση Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, η οποία αποτελεί Παράρτημα του MoU.


Σημειώνεται, επίσης, ότι το MoU περιλαμβάνει Συμφωνία Αναστολής Δικαιωμάτων (Standstill Agreement), βάσει της οποίας, από την ημερομηνία της υπογραφής του έως και την 30/06/2019 ή όποια μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμφωνηθεί, αναστέλλονται δικαιώματα των Τραπεζών, που εκπηγάζουν από τις ισχύουσες Συμβάσεις Πιστώσεως μεταξύ των Τραπεζών και των Πιστούχων, όπως η είσπραξη τόκων και δόσεων κεφαλαίου, το δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων κ.λπ..


Ο Εταιρικός Μετασχηματισμός ανταποκρίνεται στην ανάγκη συγκεντρώσεων στο σιδηρεμπορικό κλάδο, την οποία δημιούργησε η κρίση της τελευταίας δεκαετίας.


Με τον Εταιρικό Μετασχηματισμό και την Αναχρηματοδότηση δύο ιστορικές επιχειρήσεις της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο, ισχυρό εταιρικό σχήμα, το οποίο επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακος και συνέργειες, και διαθέτει σαφή αναπτυξιακή προοπτική.


Η υπογραφή του MoU συνιστά καθοριστικό βήμα προς την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.