Ανακοίνωση εταιρίας_28.09.2017

Ανακοίνωση εταιρίας_28.09.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α )


ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 29.09.2017


Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( εφεξής η ΄΄Εταιρεία ΄΄), κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α, η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ‘ότι το σύνολο των μετοχών της μετεφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης την 10.05.2017  σύμφωνα με την από 09.05.2017.απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1(β) του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α, επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε την 31.12.2016 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.


Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του Χ.Α οι μετοχές μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παρ. 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. 


Το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν περίοδος αναιμικής ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης δεν επέστρεψε την επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών που ανεμένετο. Παρά ταύτα ευελπιστούμε ότι το 2017 θα είναι η χρονιά της εκκαθάρισης των συνεπειών της κρίσης και της εισόδου σε έναν ενάρετο κύκλο νέας δημιουργίας.


Το περιβάλλον, εγχώριο και διεθνές, δεν παύει να σκιάζεται από απειλές, δείχνει, όμως, καθαρά σημάδια διατηρήσιμης βελτίωσης.


Στην παγκόσμια οικονομία, μετά από αρκετά χρόνια διστακτικής, «χλιαρής» ανάκαμψης, η ισχυρή αύξηση της εγχώριας ζήτησης σε Ασία και Ευρώπη και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα επιταχύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και τη μεταποιητική παραγωγή.


Η χώρα μας, παρά τα λάθη και τις οπισθοδρομήσεις, έχει πετύχει να αντιμετωπίσει τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και να διορθώσει πολλές από τις δομικές στρεβλώσεις και παθογένειες του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου της οικονομίας, και δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να περάσει σε μια νέα, πιο υγιή αναπτυξιακή φάση.


Μέσα στο περιβάλλον αυτό ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του α` εξαμήνου του 2017 ανήλθε σε 19,8 εκ. € μειωμένος κατά 2% από τον αντίστοιχο περυσινό (20,3 εκ. €). Το ποσοστιαίο μεικτό αποτέλεσμα του α` εξαμήνου του 2017 διαμορφώθηκε σε +15,5% αυξημένο κατά 0,6 μονάδα έναντι της επίδοσης +14,9% του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, βασιζόμενο κυρίως στην επίδραση των πωλήσεων του κλάδου Real Estate στα στοιχεία του 2017.   


Ελπίζουμε ότι οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στο οικονομικό περιβάλλον δεν θα διαψευσθούν και ότι όλοι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ευόδωση των προσδοκιών και η επιτυχία των σχεδίων μας θα διαμορφωθούν και θα ενεργήσουν μέσα στο πλαίσιο των εύλογων προβλέψεων.      


Υπό την προϋπόθεση αυτή, όλοι όσοι έχουν συμφέροντα συνδεδεμένα με τον Όμιλο θα τα εξυπηρετήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η αισιοδοξία μας θα δικαιωθεί.