Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_08.06.2017

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης_08.06.2017

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 § 19300 Ασπρόπυργος Αττικής


ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 § ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000


_________________________________


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθη την 09η Ιουνίου 2017, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1.     Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση για την ίδια εταιρική χρήση.


2.     Διάθεση κερδών.


3.     Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της κλειόμενης χρήσης 2016.


4.     Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.


5.     Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή και Αναπληρωτή του για την εταιρική χρήση 2017.


6.     Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.


7.     Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 περί «υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».


8.     Ανακοινώσεις και προτάσεις.


Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:


 I. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («ΕΧΑΕ») και στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας.


Ειδικότερα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25η Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με το Νόμο, έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.


Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης  βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2017.


Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.


II.     ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 28α Κ.Ν. 2190/1920)


Οι μέτοχοι συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα, μέτοχοι της Εταιρίας, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 


Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2017.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μετόχου με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.


Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.bitros.gr) το έντυπο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-5596346) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης  της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 27η Ιουνίου 2017.


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000).


III.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 & 5 Κ.Ν. 2190/1920)


1)    Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.bitros.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.


2)     Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά  τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένα ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.


3)    Μετά από αίτηση μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν του ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά τη τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.


4)    Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρoφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.


Επισημαίνεται ότι για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στη παρούσα Πρόσκληση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ.


IV.     ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων, των εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του Κ.Ν. 2910/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, Υπεύθυνη κ. Μαίρη Πλέντη, τηλ. Επικοινωνίας: 210-5509000.


V.     ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bitros.gr 


Ασπρόπυργος, 09 Ιουνίου 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο