Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης_27.06.2013

Ανακοίνωση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης_27.06.2013

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28.06.2013 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,206% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2012.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.

4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2013.

5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2013, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Αθανάσιος Ι. Παπαποστόλου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παρασκευή Μ. Μπίνιου, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.

6. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού 1/10 επί του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι μέχρι 1.584.239 μετοχές, εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 28η Ιουνίου 2015, με ανώτατη τιμή αγοράς τα € 2,00 και κατώτατη τιμή τα € 0,20, για τους λόγους που επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να ενεργήσει κατά την κρίση του στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης.

7. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.


Ασπρόπυργος,28.06.2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο