ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Comments Off on ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 28/06/2002, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λεωφ. Νάτο, αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής.