ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΑ

Comments Off on ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΑ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την από 17 Οκτωβρίου 2001 απόφασή του Διοικητικού της Συμβουλίου, θα προβεί σε αγορές έως 600.000 ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 25 Οκτωβρίου 2001 έως 29 Ιανουαρίου 2002, με ανώτατη τιμή αγοράς 7 ΕΥΡΩ και κατώτατη 2 ΕΥΡΩ, σε εκτέλεση απόφασης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2001, στην οποία αποφασίσθηκε η αγορά έως 1.770.660 ιδίων μετοχών (10% επί του συνόλου των μετοχών), εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών και εντός του ανωτέρω εύρους τιμών αγοράς.