Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου