ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΑ

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΑΑ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 29/6/2001, η εταιρία θα καταβάλλει μέρισμα, 10 δρχ. ανά μετοχή (0,0293 ευρώ), για τη χρήση 2000. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 29/6/2001. Από την 2/7/2001, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την 6/8/2001 με δίγραμμες επιταγές, που θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους δικαιούχους