ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Ν.3556

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Ν.3556

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3556 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών οι οποίες παύουν να διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τη συνεδρίαση της 02/08/2011, ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 23.922.010,41 και ο συνολικός αριθμός των ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι 15.842.391.