ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ασπρόπυργος, 10 Μαρτίου 2023

 

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2023, το
οποίο έχει ως εξής:

 •  Δημοσίευση α) των Ετήσιων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων
  χρήσης 2022, β) της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
  χρήση 2022 και γ) των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 149
  του Ν. 4548/2018) στις ιστοσελίδες της Εταιρείας www.bitros.gr και του Χ.Α.
  www.athexgroup.gr: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).
 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
  Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2022.
 • Δημοσίευση των εξαμηνιαίων -ατομικών και ενοποιημένων- Οικονομικών Καταστάσεων, της εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στοιχείων και Πληροφοριών της περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α.: Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 (ενδεικτική ημερομηνία).

Στην περίπτωση που μεταβληθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημερομηνίες, η Εταιρεία θα ενημερώσει
έγκαιρα το επενδυτικό κοινό -με τροποποίηση του παρόντος- σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.