ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

23 Μαρτίου 2018

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτός ισχύει σήμερα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018:

Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017         

 Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσεως 2017       

 Την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. www.helex.gr ή athexgroup.gr.

 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

 Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017.

Ανακοίνωση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2018 & Δημοσίευση των Στοιχείων και Πληροφοριών Οικονομικών Καταστάσεων 01.01-30.06.2018

 Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 (ενδεικτική ημερομηνία).

 Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.