ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012:

Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Χρήσεως 2011
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

Δημοσίευση στον τύπο των Στοιχείων και Πληροφοριών Χρήσεως 2011
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2011.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.bitros.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr την ίδια ημέρα με τη δημοσίευση στον Τύπο.