ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΑΑ

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΑΑ

Σε εφαρμογή του άρθρου 275, παρ.9δ, του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρία «Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 – 2004 για πάσης φύσης φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας «Μπήτρος Μεταλιμπέξ Α.Ε.Β.Ε». Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού Euro 286.515,10 οι οποίοι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 31.12.2006.