ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2017

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2017

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30.06.2017 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, με τη νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

  1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. για την ίδια εταιρική χρήση.
  2. Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2016.
  3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016.
  4. Εγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την χρήση 2017.
  5. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2017, εξελέγη ως ελεγκτικός φoρέας η εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.» και, συγκεκριμένα, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Πετεινός Ευάγγελος και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Πολύζος Απόστολος, καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
  6. Δεν εισήχθη προς συζήτηση το θέμα περί χορήγησης άδειας για σύναψη συμβάσεων της Εταιρίας με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες και υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, λόγω μη κατάρτισης τέτοιων συμβάσεων στη διάρκεια της χρήσης 2016.
  7. Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 τα ακόλουθα πρόσωπα:

(1) ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός του Φραγκίσκου, καθηγητής πανεπιστημίου, μη εκτελεστικό μέλος,

(2) ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης του Στυλιανού, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και

(3) ο κ. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου, καθηγητής πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διορίστηκε ο κ. Γεώργιος Μπήτρος.

Ασπρόπυργος, 03.07.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο