ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 19/07/2007 και σε υλοποίηση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της 29/06/2007 για απόκτηση ιδίων μετοχών, για το χρονικό διάστημα από 01/11/2007 έως και 27/06/2008 αποκτήθηκαν συνολικά οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (8.460) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης τρία ευρώ και επτά λεπτά (3,07) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).

Επίσης, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία μέχρι και την 27/06/2008 κατέχει συνολικά τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα επτά (347.597) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (2,36) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,15% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).