ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ» ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της 03/07/2006 και σε υλοποίηση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της 30/06/2006 για απόκτηση ιδίων μετοχών, για το χρονικό διάστημα από 11/07/2006 έως και 27/06/2007 αποκτήθηκαν συνολικά διακόσιες χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (200.633) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (2,72) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,24% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).

Επίσης, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία μέχρι και την 28/06/2007 κατέχει συνολικά εξακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (614.137) ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2,34) οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,79% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.189.988).